Sadržaj rubrike
›› POMOĆ STRADALIMA U SISKU I PETRINJI
›› Odluka o oslobađanju plaćanja vrtića za djecu kojoj je propisana samoizolacija
›› Pravilnik o dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Maslačak
›› Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Maslačak
›› Pravilnik o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Maslačak
›› Završni račun Dječjeg vrtića Maslačak za 2019. godinu
›› Plan nabave Dječjeg vrtića Maslačak za 2020. godinu
›› Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Maslačak
›› Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u Dječjem vrtiću Maslačak
›› Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje
›› Plan nabave Dječjeg vrtića Maslačak za 2019. godinu
›› Završni račun Dječjeg vrtića Maslačak za 2018. godinu
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
›› Zahtjev za upis u malu školu
›› Zahtjev za upis u redovni program
›› Pravilnik o zaštiti osobnih podataka u Dječjem vrtiću Maslačak
›› Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću Maslačak
›› Pravilnik o upisu djece rane i predškolske dobi u dječji vrtić Maslačak
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
›› ODLUKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE U DJEČJEM VRTIĆU MASLAČAK
›› PLAN NABAVE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK ZA 2017. GODINU
›› ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (NN broj 10/97, 107/07, 94/13)
›› KATALOG INFORMACIJA
›› STATUT Dječjeg vrtića Maslačak GarešnicaE-mail lista
Primajte obavijesti o našim aktivnostima

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću Maslačak

ODLUKA_O_IMENOVANJU_SLUŽBENIKA_ZA_ZAŠTITU_OSOBNIH_PODATKA.docx


DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
PETRA SVAČIĆA 11D
43280 GAREŠNICA

KLASA: 008-01/18-01/1
URBROJ:2123/01-05-01-18-1
Garešnica, 25. svibnja 2018. godine

Temeljem članka 37. stavka 1. a) Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka, ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak, donosi

O D L U K U
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA


Članak 1.

TOMISLAV SEVEROVIĆ, mag.iur., OIB:91232071533, zaposlen na radnom mjestu tajnika u Dječjem vrtiću Maslačak (dalje u tekstu: Službenik za zaštitu osobnih podataka), imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću Maslačak.

Članak 2.
(1) Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:
(a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
(b) praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
(c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe;
(d) suradnja s nadzornim tijelom;
(e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.
(2) Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

Članak 3.

(1) Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.
(2) Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.

Voditelj obrade obvezuje se objaviti kontaktne podatke službenika za zaštitu podatka te ih priopćiti Agenciji za zaštitu podataka.


Članak 5.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
-email: .(JavaScript must be enabled to view this email address):
- tel: 043/531-479
- fax: 043/532-668

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak.

RAVNATELJICA

Maja Jurković, v.r.


Dostaviti:
1. Tomislav Severović
2. Osobni očevidnik
3. Agencija za zaštitu osobnih podataka (nadzorno tijelo)
4. Oglasna ploča
5. Pismohrana