E-mail lista
Primajte obavijesti o našim aktivnostima

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa odgojitelja djece rane i predškolske dobi

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
PETRA SVAČIĆA 11 D
43280 Garešnica

KLASA: 112-01/19-02/10
URBROJ:2123/01-05-02-19-1
Garešnica, 12. studenog 2019. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak dana 12. studenog 2019. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos radnika
ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA – 1 izvršitelja/izvršiteljica na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

UVJETI:
- VŠS, odgojitelj djece rane i predškolske dobi, najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima odgojitelja, položen stručni ispit, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), vozačka dozvola B kategorije

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Izrazi koji se imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu u kojoj mora biti naznačeno da se kandidati prijavljuju na ovaj natječaj kandidati trebaju priložiti:

- Vlastoručno potpisan životopis s opisom dosadašnjeg rada,
- Domovnicu,
- Presliku osobne iskaznice
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- Dokaz o položenom stručnom ispitu,
- Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
- Presliku vozačke dozvole,
- Potpisanu izjavu kandidata da nije pravomoćno osuđen za neko od prekršajnih i/ili kaznenih djela navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koji predstavljaju zapreku za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću,
- dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)
- Uvjerenja/potvrde nadležnih tijela sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja.

Izabrani kandidati/kandidatkinje su dužni/dužne prije zaključivanja ugovora o radu poslodavcu donijeti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja.

Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Kad je u pitanju prednost pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, sukladno članku 103. st. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


Kandidati koji se prijave na ovaj natječaj, Dječjem vrtiću Maslačak, kao voditelju obrade osobnih podataka, daju izričitu privolu da se njihovi osobni podaci navedeni u priloženim dokumentima koriste u zakonite svrhe kako bi se provele odredbe Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13) u pogledu provedbe ovog natječaja, kao i da se njihovi podaci za kontakt mogu dalje obrađivati u svrhu budućih potreba za zapošljavanjem.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Maslačak.

Prijave s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo preporučenom poštom na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Petra Svačića 11D, 43280 Garešnica, s naznakom: „Za natječaj – odgojitelj“ najkasnije do 20.11.2019. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj se objavljuje na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Maslačak, a traje od 12.11.2019. do 20.11.2019. godine.PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Goran Grgić, v.r.